“Semalt” iň ýokary surat gyryjy maslahatlary berýär

Google we beýleki gözleg motorlary mazmuny çekmek we sahypalary indekslemek üçin çylşyrymly web skraperlerine baglydyr. Kärhanalar, programmistler we işläp düzüjiler işlerini bitirmek üçin dürli süýrenmek we döwmek gurallaryny ulanýarlar. Işiňizi ösdürmek isleseňiz, ygtybarly maglumat çykaryjy bilen dinamiki saýtlardan maglumat çykarmaly. Import.io we Kimono laboratoriýalary gowy wariantlar. Bu gurallar bilen şekilleri dogry çyzyp bilersiňiz. “ContentBomb” internetdäki iň meşhur we iň oňat surat gyryjylardan biridir. Iň tapawutly aýratynlyklary aşakda agzalýar.

1. Web sahypalaryna we bloglara indeks bermäge kömek edýär:

Recentlyaňy-ýakynda bir blog ýa-da sahypa döreden bolsaňyz we web sahypalaryňyzy indekslemek isleseňiz, ContentBomb siziň üçin dogry wariantdyr. Beýleki adaty gyryş gurallaryndan tapawutlylykda, suratlaryňyzy gyrýar we gezelenç prosesini aňsat we çaltlaşdyrýar. Gözleg motoryňyzyň reýtingini gowulandyryp bilersiňiz we ContentBomb bilen şekilleriň hiline yzygiderli gözegçilik edip bilersiňiz.

2. Bahalar baradaky maglumatlary aňsatlyk bilen çekýär:

ContentBomb bilen dürli web sahypalaryndan bahalar baradaky maglumatlary aňsatlyk bilen çekip bilersiňiz. Mundan başga-da, awiakompaniýanyň web sahypalaryndan, söwda saýtlaryndan, gözden geçiriş sahypalaryndan we beýleki şuňa meňzeş torlardan suratlary göçürip bilersiňiz. ContentBomb islenýän suratlardan maglumatlary hem çykarar we dürli önümleriň bahalaryny deňeşdirer we işiňizi aňsatlaşdyrar. Iň gowy tarapy, bu guralyň bahalar baradaky maglumatlary redaktirlemezligi we diňe ygtybarly we hakyky netijeleri gazanmagyňyzdyr. ContentBomb dürli sahypalary deňeşdirmek we maglumatlary öz maglumatlar bazasynda ýatda saklamak gowy.

3. Islän zadyňyzy çalyň we islenýän formatlary alyň:

ContentBomb şekiller, tekst, PDF resminamalary we HTML faýllary ýaly maglumatlaryň islendik görnüşini gyrmak üçin döredildi. Maglumatlar doly çykarylandan soň, ony CSV ýa-da JSON formatlarynda saklap bilersiňiz ýa-da awtonom ulanmak üçin göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

4. Birnäçe onlaýn çeşmäni nyşana alýar:

ContentBomb onlaýn kataloglary, RSS we ATOM iýmitlerini, habar web sahypalaryny, syýahat portallaryny (Trivago we TripAdvisor ýaly), elektron söwda saýtlaryny (Amazon we eBay) we şuňa meňzeş torlary nyşana alyp biler. Peýdaly şekilleri kesgitlär we talaplaryňyza görä maglumatlary gyrar . Şeýle hem, onlaýn forumlary we sahypalary gözden geçirip, derrew islenýän netijeleri alýar. JPG we PNG faýllaryndan mazmuny aňsatlyk bilen döwüp bilýär.

5. Hil mazmunyny sahypaňyzda awtomatiki çap ediň:

ContentBomb bilen ýokary hilli mazmuny web sahypaňyzda awtomatiki çap edip bilersiňiz we mazmuny gaýtalap formatlaşdyrmagyň zerurlygy ýok. Göçürilenden we işjeňleşdirilenden soň, bu gural ýazgylaryňyzy tertipleşdirer we wagtyňyzy belli bir derejede tygşytlar. Şeýle hem, sahypaňyza ajaýyp we ussat görünmek üçin şablonlaryndan we mowzuklaryndan saýlap bilersiňiz.

6. standardhli standart aýratynlyklar:

ContentBomb, BotBomb modullary bilen iň meşhurdyr we dürli gyryş usullaryny köpeltmegi aňsatlaşdyrýar. Bu gural bilen surat kitaphanalaryny döredip, wideo we wideo faýllaryny ýükläp we mazmunyňyzy islän wagtyňyz, islendik ýerde paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem, sosial media saýtlaryndan maglumatlary çykarýar we ähli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri bilen utgaşýar. Awto-tabşyrmak meselelerini aňsatlyk bilen döredip we bu hyzmat bilen içerki we daşarky baglanyşyklary ösdürip bilersiňiz.

mass gmail